ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат матурантите дека според новиот календар за учебната 2020/2021 година за јавните средни училишта државната матура ќе се реализира во:

ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

1.Прв екстерен испит-05.06.2021г.-македонски јазик и литература,албански јазик и литература и турски јазик и литература,со почеток во 10 часот;

2.Втор екстерен испит -11.06.2021г.-англиски јазик,германски јазик,француски јазик,руски јазик и математика ,со почеток во 10часот;

3.Интерните испити во периодот од 14 јуни до 30 јуни2021г.;

4.Резентација и одбрана на проектната задача во периодот од 10 март до 21 април 2021г.

 

АВГУСТОВСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

1.Прв екстерен испит-11.08.2021г.-македонски јазик и литература,албански јазик и литература и турски јазик и литература,со почеток во 10 часот;

2.Втор екстерен испит -13.08.2021г.-англиски јазик,германски јазик,француски јазик,руски јазик и математика ,со почеток во 10часот;

3.Интерните испити во периодот од 16 до 26 август 2021г.;

4.Резентација и одбрана на проектната задача во периодот од 18 до 24 август 2021г.

 

Воедно Ве информираме дека скратените испитни програми за екстерните испити се објавени на веб страната на матурата www.matura.gov.mk во делот ДРЖАВНА МАТУРА,а за интерните испити Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука треба да ги изготват најдоцна до 15.03.2021г.Државниот испитен центар кога ќе ги добие веднаш ќе ги објави.

 

Училишна матурска комисија