SHMK-GJIMNAZI “KIRIL  PEJÇINOVIQ” TETOVE

                                                                                          Paraqet

                                                                             SH  P  A  LL  J  E

               PËR REGJISTRIM TË  NXËNËSVE  NË VITIN   E PARË TË VITIT SHKOLLOR 2021/2022

               Në vitin e parë  do të regjistrohen 510  nxënës ne 15 paralele dhe ato:

A.MËSIMI NË GJUHËN MAQEDONE  102 NXËNËS TË SHPËRNDARË NË 3 PARALELE

ARSIMI GJIMNAZIAL:

-Shoqëroro-humanitar……………………………………………… .....34 nxënës në   1 paralele

            -Matematiko-natyror……………………………………………….……34 nxënës në  1 paralele

            -Gjuhsoro-artistik…………………………………….……………….…34 nxënës në   1 paralele

              

B.MËSIMI NË GJUHËN SHQIPE  408  NXËNËS TË SHPËRNDARË NË 12 PARALELE

ARSIMI GJIMNAZIAL:

            - Shoqëroro-humanitar……………………… …………..……………..204   nxënës ne 6 paralele

-Matematiko-natyror……………..……………………..………………136    nxënës ne 4 paralele

- Gjuhsoro-artistik…………………………………………………..…...34    nxënës në 1  paralele

            -Paralelja  bilinguale me mësim në gj.frenge-shqipe nga disa lëndë…... 34    nxënës në 1  paralele

I.KUSHTET PËR  REGJISTRIMIN E NXËNËSVE

               -të ketë mbaruar arsimimin  fillor;

            -të mos jenë më të vjetër se 17 vjet;

            -të përcaktohen për plan dhe programe te arsimimit gjimnaz;

            -t’i plotësojne kriteret e kësajë Shpallje

Nxënësit e përkatësisë etnike  romë mund të rregjistrohen nëse kanë  deri në 10% më pakë  nga numri i pikëve të parapara me këtë shpallje.

Transporti pa pagesë i nxënësve  të cilët rregjistrohen në vitin e pare, nuk ju sigurohet nëse drejtimi arsimorë egziston në komunën respektivisht regjionin nga i cili vjen

II.DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR REGJISTRIM

               -fletëparaqitje  për regjistrim është pa pagesë  ( meret në gjimnaz);

               -dëftesat origjinale nga klasa VI-IX;

               -çertifaktë të datëlindjes (pa dallim nga  data  e dhënies).

               -diploma  për vendet e fituara ( I-rë,II-të,III-të) në gara ndërkombբtare dhe shtetërore (gj.amtare,gj. e huaj shkencat natyrore matematikë,kimi,fizikë,biologji dhe gjeografi si dhe lendet të cilat janë të rëndësishme për drejtimin).

Nxënësit  shtetas të  Republikës së Maqedonisë së Veriut,të cilët  shkollën fillore e kanë  kryer në botën e jashtme,duhet t’i dorëzojnë dokumentet e nostrifikuara.

VËREJTJE:Dokumentet mos të dërgohen me postë.            

 

III. AFATET E SHPALLJES

               Paraqitja dhe regjistrimi i nxënësve realizohet  në një  afate me tre paraqitje,dy paraqitje në qershor dhe një paraqitje në muajin korik .

Paraqitja e parë do të realizohet më

             *14 Qershor  2021 prej ora 12:00 deri 19:00,

 

            * 15 dhe 16  Qershor  2021 prej ora 07:00 deri 19:00,

 

            * 17 Qershor  2021 prej ora 07:00 deri 15:00,

Listat për rangimin e nxënësve dhe vendet e lira do të shpallen 17 qershor 2021 prej ora 16.00 deri 19.00.

      

    - Paraqitja e dytë do të realizohet më

 

            *  23  dhe 24 Qershor  2021 prej ora 07:00 deri 19:00,

 

            *  25   Qershor  2021 prej ora 07:00 deri 15:00,

 

       Listat për rangimin e nxënësve dhe vendet e lira do të shpallen 25 qershor 2021 prej ora 16.00 deri 19.00.

 

            - Paraqitja e tretë do të realizohet më

 

            *  30 Qershor  2021 prej ora 07:00 deri 19:00,

       Listat për rangimin e nxënësve  do të shpallen 1 korik  2021 .

 

 

 

               Nxënësit të cilët udhëzohen në riprovim,provim viti,provim për përparim më të shpejtë,mund të rregjistrohen nëse ka vende të lira pas afatit të korikut, me 23gusht .2021 për të cilën arsyetim duhet dokumentacion dëshmues.

 

VËREJTJE: Pas publikimit te rang listave  nxënsit të cilët nuk jan pranuar obligohen në afat prej 48 oresh të  ngren dokumentacionin e dorezuar te shkolla në të kundërtën shkolla nuk mban përgjegjësi për të njejtat.

 

IV.KRITERET PËR ZGJEDHJEN E NXËNËSVE

-suksesi mesatar i nxënësit nga viti VI-IX;

-suksesi mesatar i arritur nga katër lëndë : gj.amtare,gj.e huaj, dhe dy lëndë të rëndësishme për drejtimin edhe ate

a/ shoqëroro-humanitar -gj. amtare, gj. e huaj ,matematikë dhe histori;

b/ drejtimin   matematiko-natyror :gj.amtare,gj. e huaj,matematikë dhe fizikë;

c/  drejtimi gjuhsoro-artistik: gj.amtare,gj. e huaj,matematikë dhe  histori;

d/ drejtimi i paraleles bilinguale: gj.amtare,gj. e huaj,matematikë dhe fizikë;

-diploma nga vendet e fituara I-rë;II-të dhe III-të  në garat ndërkombëtare dhe shtetërore nga gj. amtare, gj. e huaja,lëndët shkencore matematikë,kimi, fizikë,biologji dhe gjeografi si  dhe lëndët mësimore që janë me rëndësi për drejtimin.

- vlera mesatare  nga  pikët e  fituara për sjellje;

-të ketë fituar minimum 60 pikë në paraqitjen e parë sipas të gjitha kritereve.

               Zgjedhja e nxënësve do të bëhet me rang-listë.

                 

Përpiloi: Laureta Alili -Sekretar

 

Matura shtetërore 2020-2021

DATA E PROVIMEVE EKSTERNE

1. Më 05.06.2021, në orën 10.00 - gjuha shqipe dhe letërsia;

2. Më 11.06.2021, në orën 10.00 – gjuha e huaj (angleze, gjermane, frënge) dhe matematika;

Provimet interne

Provimet interne duhet të mbahen prej datës 14.06.2021 deri më 30.06.2021;

Lidhur me datën e saktë të mbajtjes së provimeve interne nxënësit do të njoftohen në mënyrë plotësuese.

Detyrat projektuese

Mbrojtja e detyrave projektuese do të fillojë më 03.04.2021 (e shtunë), duke filluar në orën 10.00. Detyrat projektuese do të mbrohen online.

Shënim:

- Është rekomandim i Qendrës Shtetërore të Provimeve (QShP) që mbrojtja e detyrave projektuese të realizohet në distancë, siç po realizohet procesi mësimor.

- Programet e shkurtuara të provimeve eksterne janë publikuar në veb faqen e maturës www.matura.gov.mk në pjesën matura shtetërore.

- Programet e shkurtuara për provimet interne, Biroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendra për arsimim dhe stërvitje profesionale duhet t’i përgatisin jo më vonë se deri më 15.03.2021. Ato do t’i bëjë publike QShP-ja.

 

Më 14.03.2021

Kryetar i KShM

Prof. Xhelal Zejneli, 070/233-613

Teuta Llala, dejtor

 

 

 

Përkrahje psikologjike

Njoftim për ndihmë psikologjike dhe mbështetje të prindërve dhe nxënësve!

 

Duke marrë parasysh situatën aktuale për shkak të parandalimit  të sëmundjeve infektive KOVID 19 nxënësit nuk vijojnë mësimet në shkollë, dmth ndjekin  mësimit në distancë. Për tejkalimin dhe trajtimin më të lehtë të vështirësive të caktuara që mund të shfaqen në këtë periudhë, psikologu shkollor ju ofron ndihmë psikologjike dhe mbështetjen e nxënësve dhe prindërve.

Psikologia shkollore Suzana Jonuzi do të jetë në dispozicionin tuaj çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në 15:00. dhe në numrin e telefonit: 044-333-505;

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

Me datë 10.09.2020 Shkolla jonë njoftohet nga Agjencija nacionale për programet evropiane per edukim dhe mobilitet se jemi partner ne disa projekte KA229 edhe ate nga shkollat e shteteve si vijojn ë:

  • Italia si bartëse e projektit 
  • Hungaria si bartese e projektit
  • Polonia si bartese e projektit
  • Spanja si bartese e projektet

Grupet punuese dhe të interesuarit të paraqiten tek Drejtoresha Teuta Llalla dhe koordinatori që sa më shpejtë të jemi gadi për bashkëpunimin përmes programës Erasmus+.